Výkon povolání v ČR

Stanovisko České společnosti porodních asistentek k výkonu povolání porodní asistentky v České republice

V České republice je platný zákon  96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče ke kterému je vydána platná vyhláška 55/2011. V této vyhlášce je zapsán výkon – „připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví”.

Fyziologický porod má stanovený kód pro vykazování této činnosti porodní asistentkou a je plně hrazen, a to ve stejné výši jako u lékaře, ze státního zdravotního pojištění. Tato vyhláška je běžně v českých porodnicích naplňována.

K tomuto tvrzení nás opravňuje fakt, že Česká společnost porodních asistentek (dále také ČSPA) zastupuje porodní asistentky ze všech krajů České republiky, ze všech porodnických zařízení v České republice a i soukromé porodní asistentky. Ve vedení společnosti jsou aktivní porodní asistentky, které svou práci vykonávají ve státních zdravotnických zařízeních, v soukromých ambulancích a vzdělávacích institucích.

Odborné společnosti v oblasti gynekologie a porodnictví, které sdružují porodní asistentky:

Česká společnost porodních asistentek
je jednou z největších odborných společností v České republice s více jak 300 aktivními členy, kteří se pravidelně v problematice porodnictví a souvisejícími obory, vzdělávají.,

Česká konfederace porodních asistentek
s 80 aktivními porodními asistentkami.,

Unie porodních asistentek
 s desítkou členů.,

Gynekologicko-porodnická sekce při české asociaci sester
tato společnost se v letošním roce rozpadla a zbylí členové se smísili s členy České asociace sester.

 

Naše tvrzení o počtech členů jednotlivých společností vychází s osobního tvrzení představitelů jednotlivých společností při společných jednáních na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

 

Dne 1. 8. 2015

 

Mgr. Ludmila Lukešová                                           Petra Pařízková

Předsedkyně                                                              Místopředsedkyně

České společnosti porodních asistentek              České společnosti porodních asistentek