Stanovy

Stanovy „České společnosti porodních asistentek z. s. “

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1

Název, sídlo a základní charakteristika
1) Spolek porodních asistentek má název „Česká společnost porodních asistentek z. s.“, jako zkratky se používá „ČSPA“.
2) Sídlem ČSPA je Praha 2, Apolinářská 441/18, 120 00.
3) ČSPA působí na celém území České republiky.
4) ČSPA je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem, v němž se mohou sdružovat porodní asistentky a všechny ostatní nelékařské profese dle zákona  96/2004Sb. § 5 písmeno d, f a § 18.
5) ČSPA je právnickou osobou.

§ 2
Účel ČSPA, poslání, úkoly a cíle, předmět činnosti ČSPA z

1) ČSPA sdružuje za účelem naplnění úkolů a cílů ČSPA osoby vykonávající nelékařská zdravotnická povolání a osoby připravující se na tyto profese uvedené v §1 odst. 4 těchto Stanov, dbá o růst jejich odborné a morální úrovně, dodržuje a dbá odborných doporučení ČGPS a ČLS JEP.
2) ČSPA prostřednictvím svých orgánů zastupuje své členy.
3) ČSPA odmítá všechny ideologie, založené na diskriminaci a nesnášenlivosti rasové, náboženské, politické, národnostní, podle sociálního postavení a pohlaví. Je nezávislá na politických stranách, organizacích zaměstnavatelů a státních orgánech. Organizačně, materiálně a finančně je samostatná.
4) K úkolům a cílům ČSPA patří zejména:
a)  podpora a propagace rozvoje gynekologie a porodnictví s cílem dosáhnout nejvyšší evropské úrovně;
b) obhajoba a prosazovaní řešení profesních, ekonomických a právních otázek svých členů;
c) všestranně se podílet na řešení otázek týkajících se preventivní, léčebné, ošetřovatelské, diagnostické a následné zdravotní a sociální péče;
d) podporovat vědeckovýzkumnou činnost v oblasti ošetřovatelství a dalších odborností. Zasazovat se o jejich uplatňování v praxi. S výsledky této činnosti seznamovat odbornou i laickou veřejnost;
e) zabezpečovat informovanost všech členů ČSPA o činnostech a stanoviscích ČSPA, soustavně získávat veřejné mínění za účelem prosazování požadavků a cílů ČSPA;
f) organizovat a zabezpečovat odbornou přípravu členů a funkcionářů ČSPA především formou vzdělávacích projektů důsledně směřujících k humanizaci gynekologie a porodnictví;
g) organizovat odborné přednášky, semináře, kurzy, pořádat kongresy, sympozia, konference a obdobná setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku;
h) zaručovat svým členům práva a poskytovat výhody vyplývající z členství v ČSPA;
i) aktivně pracovat a podílet se na tvorbě zdravotní politiky státu ve spolupráci se všemi institucemi, které mají toto v resortu své působnosti;
j) prostřednictvím delegovaných zástupců hájit zájmy členů spolku v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR a v dalších orgánech a institucích zabývajících se problematikou zdravotní péče;
k) vytvářet a vydávat dokumenty (např. odborné publikace, standardy, informační brožury), podporovat vydávání odborných publikací;
l) účastnit se výběrových, konkurzních, atestačních, i dohodovacích řízení prostřednictvím delegovaných zástupců;
m) podporovat a pomáhat realizovat studijní pobyty a stáže členů v rámci České republiky i v zahraničí;
n) realizovat / účastnit se na vědeckovýzkumné činnosti;
o) vyhlašovat soutěže a udělovat ceny za mimořádné výsledky v oblasti nelékařské zdravotní péče;
p) vydávat stanoviska k požadovaným vzdělávacím aktivitám v souladu s platnou legislativou.

§ 3
Činnost ČSPA

1) Pro naplňování svých cílů a poslání využívá ČSPA všech forem a práv daných mezinárodními smlouvami a úmluvami ratifikovanými a vyhlášenými Českou republikou nebo jejími právními předchůdci, Ústavou a ostatními zákony České republiky.
2) Činnost ČSPA a jeho orgánů se řídí zejména těmito Stanovami, usneseními  Členských schůzí ČSPA a usneseními orgánů ČSPA.
3) Svou činnost zabezpečuje ČSPA  především činností svých členů, funkcionářů a případně třetích osob.

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ V ČSPA
§ 4
Členství v ČSPA

1) Členství v ČSPA je individuální a dobrovolné. Členem může být fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm na území České republiky.
2) Podmínkou členství je splnění podmínek uvedených v § 1 odst. 4 těchto Stanov.
3) Členství v ČSPA vzniká:
a) dnem doručení přihlášky Předsednictvu ČSPA; podmínkou vzniku členství u osob, jejichž členství v ČSPA dříve zaniklo podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo c) těchto Stanov je též usnesení Předsednictva o přijetí za člena (v případě usnesení o odmítnutí přihlášky Předsednictvem má dotyčný právo podat do 30 dnů od jeho doručení odvolání k Předsednictvu ČSPA, které tuto opětovně přehodnotí);
b) dnem zřízení ČSPA pro členy ustavující Členské schůze ČSPA.
4) Přihláška za člena ČSPA musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele;
b) adresu trvalého bydliště;
c) datum narození;
d) případně telefonické spojení a e-mailovou adresu;
e) datum a vlastnoruční podpis žadatele.
5) Členská schůze může zvolit čestným členem ČSPA každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se Stanovami ČSPA. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu Stanovy výslovně přiznávají.

§ 5
Zánik členství

1) Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena ČSPA o ukončení členství;
b) úmrtím člena;
c) vyloučením člena dle § 6 těchto Stanov;
d) zánikem ČSPA.
2) Ukončení členství provádí člen ČSPA písemným oznámením Předsednictvu ČSPA. Současně s ukončením členství zanikají všechna práva a povinnosti člena ČSPA. Nedostatek písemné formy oznámení o ukončení členství má za následek jeho neplatnost.

§ 6
Vyloučení člena

(1) Vyloučení člena ČSPA provádí usnesením předsednictvo ČSPA. Současně s vyloučením zanikají všechna práva a povinnosti člena ČSPA.
(2) Předsednictvo ČSPA vyloučí člena, který poškozuje zájmy ČSPA, hrubým způsobem porušuje tyto Stanovy nebo opakovaně neplní usnesení orgánů ČSPA, na základě výsledku šetření jeho jednání.
(3) Předsednictvo ČSPA vyloučí člena, který řádně neuhradil členské příspěvky v termínu dle těchto Stanov a neučinil tak ani do jednoho měsíce po písemné výzvě Předsednictva.
(4) Předsednictvo ČSPA vyloučí člena, který se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí ČSPA.
(5) Vyloučený člen má právo do 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení se odvolat k Předsednictvu; odvolání má do definitivního rozhodnutí odkladný účinek.  Toto druhé usnesení  Předsednictva o vyloučení člena je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

§ 7
Práva a povinnosti člena

1) Člen ČSPA má právo zejména:
a) účastnit se jednání členské schůze;
b) volit a svobodně vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení práce ČSPA;
c) být volen do orgánů ČSPA;
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům ČSPA;
e) kritizovat na Sjezdech ČSPA činnost všech orgánů a funkcionářů ČSPA a požadovat účinnou ochranu před postihem za oprávněnou kritiku;
f) využívat všech práv, která svým členům získá ČSPA, anebo její orgány;
g) podílet se na praktické činnosti spolku.
2) Člen ČSPA je povinen:
a) dodržovat tyto Stanovy a usnesení orgánů ČSPA;
b) řádně platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném těmito Stanovami;
c) aktivně hájit zájmy ČSPA, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy ČSPA;
d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
e) oznámit Předsednictvu všechny změny důležité z hlediska evidence členů ČSPA a placení členských příspěvků;
f) respektovat zásadu, že vzájemné osobní spory členů ČSPA, které nesouvisejí s profesní činností, nesmí být v žádném případě řešeny na jednání orgánů ČSPA.

ČÁST TŘETÍ
HOSPODAŘENÍ ČSPA
§ 8
Všeobecná pravidla hospodaření

1) ČSPA samostatně hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, majetkem svěřeným a majetkem najatým. Majetkem ČSPA je souhrn nemovitého, movitého a finančního majetku, včetně práv a závazků. ČSPA je povinna se svým majetkem zacházet s péčí řádného hospodáře a používat jej a výnosy z něj získané pouze za účelem materiálního zabezpečení poslání, úkolů, cílů a činností podle § 2 těchto Stanov.
2) Kontrolu hospodaření s majetkem ČSPA provádí v souladu s těmito Stanovami Předsednictvo ČSPA. Pravidelně předkládá svým členům zprávu o hospodaření a to nejméně jedenkrát za  rok.

§9
Hospodaření ČSPA

1) ČSPA je oprávněno vykonávat hospodářskou činnost a nabývat majetek v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2) ČSPA získává majetek z:
a) členských příspěvků;
b) úroků z uložených finančních prostředků ČSPA;
c) z darů fyzických a právnických osob;
d) grantů;
e) z jiných zdrojů.
3) K zabezpečení činnosti a úkolů ČSPA na základě rozpočtu schváleného Předsednictvem ČSPA se finanční prostředky využívají ke krytí:
a) provozu ČSPA – provozní výdaje;
b) další výdaje.
4) Bližší podmínky hospodaření upravuje vnitřní předpis ČSPA – zásady hospodaření.
5) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

§ 10
Členské příspěvky

(1) Každý člen ČSPA je povinen platit členské příspěvky podle těchto Stanov. K jejich výběru ČSPA zmocňuje těmito Stanovami Předsednictvo ČSPA.
(2) Členové ČSPA, s výjimkou čestných členů, uvedených v §4 odst.6 těchto Stanov, platí roční členský příspěvek ve výši 500,- Kč, splatný nejpozději do 31.12. kalendářního roku.
(3) Čestný člen platí roční členský příspěvek ve výši, kterou stanoví členská schůze, která o jeho přijetí rozhodla, pokud není rozhodnutím členské schůze od členského příspěvku osvobozen. Stanovený členský příspěvek je splatný nejpozději do 31. 12. kalendářního roku.

ČÁST ČTVRTÁ
ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA ČSPA
§ 11
Zásady a principy výstavby ČSPA

(1) ČSPA je jednotnou organizací. Je budována na základě demokratického sjednocení národnostní, profesní diferenciace a respektování oprávněných kolektivních a individuálních zájmů členů ČSPA.
(2) Základními principy výstavby a práce všech orgánů ČSPA jsou:
a) programová a akční jednota;
b) vnitřní demokracie;
c) dobrovolnost členství v ČSPA;
d) zásada kolektivního vedení;
e) kontrola členskou základnou.

§ 12
Orgány ČSPA

1) Orgány ČSPA jsou:
a) členská schůze;
b) předsednictvo;
2) Členská schůze ČSPA a Předsednictvo ČSPA mohou svým usnesením zřídit stálé nebo dočasné komise pro řešení specifických problémů a zastupování ČSPA v příslušných specifických záležitostech, jako další orgány ČSPA.

§ 13
Členská schůze

1) Členská schůze ČSPA je nejvyšším orgánem ČSPA. Členská schůze ČSPA projednává a schvaluje zejména:
a) zprávu Předsednictva o činnosti a plnění usnesení předcházejícího Členské schůze ČSPA;
b) program a další činnost ČSPA;
c) stanovy ČSPA;
d) zprávu o hospodaření s použitými prostředky ČSPA;
e) koncepci činnosti ČSPA na další období;
f) volební řád orgánů ČSPA;
g) rozhodnutí o zániku ČSPA.
2) Členská schůze ČSPA volí:
a) předsednictvo ČSPA;
3) Předsednictvo ČSPA svolává:
a) řádnou členskou schůzi ČSPA nejméně 4 měsíce předem;
b) mimořádnou členskou schůzi nejméně 1 měsíc předem.
4)  Řádná členská schůze ČSPA se koná pravidelně nejméně jedenkrát za pět let.
5)  Mimořádná členská schůze ČSPA se koná, jestliže o to požádá:
a) písemně alespoň jedna třetina členů ČSPA.
6) Členové ČSPA, kteří splňují podmínky §10 odst. 2 těchto stanov i ti, kteří byli osvobozeni od platby členského příspěvku, mají na Členské schůzi hlas rozhodující.
7) Předsednictvo ČSPA stanoví, kdo má právo zúčastnit se Členské schůze s hlasem poradním nebo jako host. Právo účasti nejméně s hlasem poradním mají čestní členové.
8) Členská schůze ČSPA je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Není-li řádně svolaná členská schůze ČSPA usnášení schopná, koná se po uplynutí 10 minut od termínu řádně svolané schůze náhradní, která je usnášení schopná při jakémkoli počtu přítomných členů schůze. Na možnost konání náhradní schůze se stejným programem musí být členové schůze výslovně upozorněni v pozvánce na členskou schůzi. Pro zvolení Předsednictva ČSPA  je třeba nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu Společnosti, který je volí.

§ 14
Předsednictvo ČSPA

1) Předsednictvo je výkonným orgánem ČSPA řídícím jeho činnost mezi zasedáními Členských schůzí a plní úkoly uložené Členskou schůzí.
2) Předsednictvo ČSPA zejména:
a) jmenuje a odvolává zástupce ČSPA v dalších právnických osobách, kde má ČSPA účast;
b) jmenuje a odvolává zástupce v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR a v dalších orgánech a institucích zabývajících se problematikou zdravotní péče;
c) deleguje zástupce do výběrových, konkurzních, atestačních, i dohodovacích řízení;
d) vyhlašuje soutěže a uděluje ceny za mimořádné výsledky v oblasti nelékařské zdravotní péče;
e) organizuje a zabezpečuje odbornou přípravu členů a funkcionářů ČSPA především formou vzdělávání;
f) organizuje a zabezpečuje odborné přednášky, semináře, kurzy, kongresy, sympozia, konference a obdobná setkání v regionálním, celostátním a mezinárodním měřítku;
g) schvaluje akce mezinárodní činnosti ČSPA;
h) volí čestné členy společnosti
i) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
3) Předsednictvo ČSPA zasedá zpravidla 1x za tři měsíce. Mimořádné zasedání předsednictva může svolat předseda ČSPA.
4) Předsednictvo ČSPA má 3 členy a tvoří jej:
a) předseda ČSPA;
b) místopředseda ČSPA;
c) pokladník ČSPA.
5) Předsednictvo je statutárním orgánem ČSPA.
6) Způsob jednání statutárního orgánu – členů Předsednictva ČSPA – je následující:
(a) členové předsednictva zastupují ČSPA v plném rozsahu samostatně;
(b) písemné právní úkony, jimiž ČSPA vznikají závazky, a úkony v oblasti finanční musí podepisovat vždy dva členové předsednictva ČSPA společně s tím, že jeden z nich musí být vždy předseda v případě jeho nemoci nebo nepřítomnosti, jím pověřený zástupce s plnou mocí předsedy;
(c) podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČSPA, jménu, příjmení a označení funkce připojí svoje vlastnoruční podpisy.
7) Členové Předsednictva ČSPA mají samostatnou občanskoprávní a trestní odpovědnost podle právních předpisů.
8) Předsednictvo ČSPA odpovídá za účelné hospodaření s majetkem ČSPA tak, aby byla trvale zajištěna finanční nezávislost ČSPA. Odpovídá za zpracování ročního rozpočtu ČSPA.
9) Funkční období Předsednictva ČSPA je 5 let s tím, že však neskončí dříve, než je zvoleno nové Předsednictvo ČSPA; do té doby vykonává funkci statutárního orgánu dosavadní Předsednictvo. Předsednictvo ČSPA je voleno Členskou schůzi ČSPA. Členové Předsednictva ČSPA jsou voleni tajnou volbou jmenovitě na jednotlivé funkce. Návrh kandidátů může podat kterýkoli člen ČSPA.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 15
Zásady rozhodování orgánů ČSPA

1) Tyto zásady platí obecně, pokud není v těchto Stanovách uvedeno jinak nebo vnitřní předpis ČSPA nestanoví jinak.
2) Rozhodnutí orgánu se přijímá na jeho zasedání souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů (s hlasem rozhodujícím).
3) Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (s hlasem rozhodujícím).
4) Rozhodnutí orgánu se přijímají veřejným hlasováním, pokud alespoň třetina přítomných členů s hlasem rozhodujícím nepožádá o tajné hlasování.
5) V případech, kdy není z časových nebo ekonomických důvodů možné nebo účelné svolat zasedání orgánu, je možné uplatnit hlasování „per rollam“ (oběžníkem).
6) Každý člen orgánu, který hlasuje opačně než většina přítomných členů, má právo na jmenovité zaznamenání svého postoje, pokud o to požádá. Zastánci menšinového názoru mají právo trvat na svém názoru, jsou však vázáni přijatým usnesením.
7) Funkcionáři orgánů ČSPA mohou být ze svých funkcí v průběhu funkčního období odvoláni orgánem, který je zvolil.

ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§16
Zánik ČSPA

1) O rozpuštění, rozdělení nebo sloučení ČSPA rozhoduje Členská schůze ČSPA nejméně tříčtvrtinovou většinou přítomných členů s hlasem rozhodujícím, přičemž musí být splněna podmínka usnášeníschopnosti Členské schůze (§ 13 odst. 8).
2) O vypořádání majetku a pohledávek při zániku ČSPA rozhoduje poslední Členská schůze ČSPA.

§17
Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2) Stanovy byly schváleny na ustavující Členské schůzi dne 21.3.2015.